17 January 2019

GPSSB Samaj Kalyan Nirikshak & Vistaran Adhikari (Sahakar) Provisional Merit List & Final Ans Key Declared 2019


GPSSB Samaj Kalyan Nirikshak & Vistaran Adhikari (Sahakar) Provisional Merit List & Final Ans Key Declared 2019
Board: GUJARAT PANCHAYAT SERVICE SELECTION BOARD, GANDHINAGAR
Post Name
Advt. No. : 8/2018-19 - Vistaran Adhikari (Sahakar) (VA(S)-2018-19)
Exam Date : 09/12/2018
Advt. No. : 4/2018-19 - Samaj Kalyan Nirikshak (SKN-2018-19)
Exam Date : 09/12/2018
PROVISIONAL Merit List
@ Final Ans Key
SAMAJ KALYAN NIRIKSHAK
VISTARAN ADHIKARI (SAHAKAR)
@ PROVISIONAL Result:
Link - 1
Link - 2 

No comments:

Post a Comment